Algemene informatie.

Op 25 oktober 2007  hebben Jaap en  Yvonne van Weelden de stichting Couleur Local©2007 opgericht. Later heeft Cees Vos zich bij ons aangesloten als bestuurslid. De stichting heeft ten doel; kunst, cultuur en kennis op een zo laag mogelijke drempel bij het Herwijnse publiek brengen. De nadruk ligt vooral op Herwijnse kunst cultuur en kennis. De leden van het bestuur van de stichting hebben allemaal ervaring in het besturen.

Kees Vos zit in het bestuur van de stichting tot het behoud van de Schoutensteeg. Ook heeft hij zich ingezet voor de instandhouding van de ooievaarpopulatie, de werkgroep ooievaars in Herwijnen en is voorzitter van de mij totít nut vanít algemeen, departement Herwijnen. Nu algemeen bestuurslid van de stichting Couleur Local.©2007.

Yvonne van Weelden is al sinds ze in Herwijnen woont actief in veel besturen. De belangrijkste is op dit moment het penningmeesterschap van Vrouwen van Nu.

Ook is ze de stuwende kracht achter het cabaretgezelschap 't Ken Net. In het verleden was Yvonne van Weelden secretaris van Ruitervereniging Tielerwaard West. Zeventien jaar sturen en besturen. In de stichting Couleur Local is Yvonne van Weelden penningmeester 

Het derde bestuurslid van de stichting Couleur Local is Jaap van Weelden. Hij is voorzitter van de stichting. Al vroeg in Rotterdam begonnen met besturen. Via vakbond en dienstcommissies, secretaris bij de voetbalclub Herovina in Herwijnen, oprichter van de jaarmarktcommissie en nu bestuurslid van de stichting Couleur Local.

Couleur Local is een schildering van omgeving, dialect, zeden en gewoonten, die gezamenlijk karakteristiek zijn voor een periode of een bepaalde regio.

Beleidsplan.

De stichting zal voor de toekomst plannen steeds trachten in te spelen op de actualiteit. Voor de toekomst zullen er steeds exposities zijn de passief en actief de bezoeker zullen inspireren. Kunst, cultuur en kennis zullen steeds een leidraad zijn om te komen tot activiteiten.
Gelden. De stichting Couleur Local benadert fondsen en sponsoren en verzoekt hun onze stichting met eerder genoemde doelstelling te steunen. Vermogen. De beschikking van het vermogen wordt door het voltallige bestuur uitgevoerd. Taakverdeling bestuur. De VZ houdt zich bezig met het organiseren van manifestaties. Onderdelen van de manifestatie worden besproken tijdens vergaderingen besproken en verdeeld. FinanciŽn worden door de penningmeester beheerd. Meerderheid van stemmen zullen besluiten hoe financiŽle posten worden verdeeld.
Vermogen van de instelling. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen over het vermogen van de stichting. Uitvoering van beleid. De uitvoering van het beleid wordt bepaald oor het bestuur. Telkens zullen er tijdens vergaderingen ideeŽn door de bestuursleden ingebracht worden. Ook kunnen bestuursleden zich laten adviseren door specialisten. Vermogen van de instelling. Er is geen aanwezigheid om zaken zo te organiseren dat er winst zal ontstaan.Uitkeringsbeleid van de stichting. Uitkeringen die te behoeven van een manifestatie of anderszins worden gedaan zullen altijd in overeen stemming moeten zijn met de doelstelling van de stichting. Boekhoudkundigbeheer. Het boekhoudkundig
beheer van de stichting geeft alle inzichten.

Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten.
De stichting zal kunst cultuur en kennis op een zo laag mogelijke drempel bij het publiek brengen. Statutaire doelstelling. Kunst, cultuur en kennis zullen op een zo laag mogelijke manier bij het publiek gebracht worden. De nadruk zal liggen op Herwijnse en/of Lingewaalse kunst, cultuur en kennis. Winstoogmerk. Er is geen aanwezigheid om zaken zo te organiseren dat er winst zal ontstaan.
LIquidatiesaldo. De bestemming van het liquididatiesaldo zal in overeenstemming zijn met de doel van de stichting. Bij statutenwijziging zal het liquiditeitssaldo ten goede komen aan een ANBI instelling. Missie van de stichting. De stichting zal een inspiratiebron zijn voor kunst, cultuur en kennis vermeerdering. De stichting zal trachten meer mensen daadwerkelijk actief mee te laten doen aan manifestaties. Werkzaamheden.
Het werven van fondsen. Het samenstellen van projecten, Het huren van locaties, Zorgen voor publiciteit, aantrekken van amateurkunstenaars die culturele, kunstzinnigen en kennisgevende zaken zullen aanbieden.

Beheer
Vermogensopbouw.
De balans van de stichting, alsmede de eventuele vermogensopbouw wordt verklaard door de financiŽle jaarstukken van de penningmeester. Vermogensbeheer. Het beheer van het vermogen is een taak van de penningmeester. Uitgaven worden gedaan na goedkeuring van het bestuur. Afstemming van de doelstelling en het uitkeringsbeleid. De doelstelling, zoals omschreven in de oprichtingsakte van 25 oktober 2007, kan alleen door de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders gewijzigd worden. Ook het uitkeringsbeleid is aan deze voorwaarden verbonden.

Kostenstructuur van de instelling.
Verhouding wervingskosten en de beheerskosten t.o.v. bestedingen.
De verhoudingen van de wervingskosten en de beheerskosten te opzichte van de bestedingen zijn op dit vlak toereikend. Beloningen beleidsbepalers. Zoals vermeld in de oprichtingsakte ontvangen bestuurder geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders hebben recht op een vergoeding van de hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten. Administratieve organisatie. Door de vz. worden alle gemaakte afspraken vastgelegd via een brief of mail. Bestuursters worden hiervan via een mail of brief of in een vergadering in kennis gesteld. Er is na een manifestatie een evaluatie, die genotuleerd word. Tussentijds worden er oriŽnterende gesprekken gevoerd met betrokkenen. Deze worden op een activiteitenblad genoteerd en bewaard. De penningmeester houdt een kasboekhouding bij en maakt jaarstukken en verzorgd subsidieaanvragen. Per manifestatie worden er onder bestuursleden taken verdeeld en uitgevoerd. Elk bestuurslid zal verantwoordelijk zijn voor dat gedeelte van zijn taak. Bescheiden en andere gegevens omtrent de administratie worden op een dusdanige manier bewaard, dat ze alle tijden inzage geven over de rechten en plichten van de stichting.

Aldus ogemaakt door stichting Couleur Local te Herwijnen.

Verslag activiteiten. Op onze site zijn de activiteiten vermeldt van de afgelopen jaren.
NL doet 2013. Op een verzoek van Schichtig Welzijn Lingewaal om een Mensen Bij Elkaar Te Brengen hebben wij een dag georganiseerd
in zorgcentrum Avondlicht. Koffie,muziek borreltje met advocaat oude Herwijnse films. Daarna hebben we alle inwoners van Avondlicht getrakteerd op een broodmaaltijd met Kibbeling. Couleur Local heeft ook deze dag betaald.
Deze dag viel buiten de eerder geplande reguliere dag voor kunst, cultuur en kennis die we eerder in januari hielden.

Alle andere manifestaties van eerdere jaren vermeldden we op pagina's van onze site.